EN

Privacy Policy

GRANİTO RİNO SATIŞ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
GİZLİLİK POLİTİKASI

 

GİRİŞ

GRANİTO RİNO SATIŞ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Granito Rino"); 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir. 

Kişisel Veri Nedir?    

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.
 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.
 

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

İlgili Kişinin İşlenen Kişisel Verileri Nelerdir? 

Granito Rino website kullanıcılarının erişim ve işlemlerine bağlı olarak kullanıcının:

 • Kimlik Bilgisini    
 • İşlem Güvenliği Bilgisini
 • IP Bilgisini    
 • İletişim Bilgisini    
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini
 • Kullanıcı Bilgisini
 • Olay Yönetim Bilgisini
 • Kullanıcı İşlem Bilgisini    

Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda Granito Rino ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Granito Rino Çerez Politikası incelenebilir. 

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi 
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası, 
 • Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

Granito Rino, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Topluluk ve Alt Şirketleri
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler.
 • Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

Granito Rino tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Granito Rino, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabilir.