TR

Aydınlatma Metni

GRANİTO RİNO SATIŞ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
WEB SITESI AYDINLATMA METNİ
 

GRANİTO RİNO SATIŞ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Granito Rino") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. İşbu aydınlatma metni https://rino.com.tr/ sitesini ziyaret edenlere yönelik hazırlanmıştır.

Web Sitesi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,
 • İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
 • Kişisel Verilerin Aktarılması,
 • İlgili Kişinin Hakları,
 • Sonuç

Granito Rino, müşterilere ait kişisel verileri; ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün garantisi, talep ve şikayetlerin takibinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek adına:

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla müşteri kişisel verilerini işlemektedir.

1) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Granito Rino, Müşterilere ait kişisel verileri, mağazalardan fiziki ortamda yapılan alışverişte, fatura düzenlemek için almaktadır. Müşteri kişisel verileri, ürün satışının gerçekleşmesini takiben Mağaza Sorumlusu tarafından, fatura aşamasında ve kasada alınmaktadır.

Granito Rino, ürün ve hizmet alıcılarının kişisel verilerini yukarıda belirtilen yöntemlere ek olarak, mağaza kamera kayıtları ve gönderilen e-postalar, idari veya adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair işitsel, elektronik ve fiziki olarak işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

2) İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
 

Kişisel veri, bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Granito Rino, Müşterilerin kişisel verilerini hassasiyetle toplamakta, işlemekte ve olası güvenlik ihlallerini önlemek adına gerekli tedbirleri almaktadır.
Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, Granito Rino tarafından esas alınan hukuki sebep ve veri işleme amaçları aşağıda yer almaktadır:

Müşteri kişisel verilerinden; kimlik (adı, soyadı, imza), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi), müşteri işlem (fatura, sipariş/talep bilgisi), finans (kredi kartı bilgileri) verileri, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebiyle alınmaktadır. Bu veri kategorileri:

 • Ürün satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin (ürün garantisi, değişim/iade, geri çağırma) yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin ve ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün bilgilendirme süreçlerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

Müşteri kişisel verilerinden; kimlik (doğum tarihi), iletişim (kampanya mesajları için telefon numarası, e bülten aboneliği için e-posta adresi) ve pazarlama (alışveriş geçmişi, anket/kampanya çalışması ile elde edilen ürün bağlılığı bilgisi) verileri açık rıza kapsamında alınmakta ve işlenmektedir. Bu veri kategorileri:

 • Ürünlere ilişkin satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ile müşteri memnuniyetine yönelik kampanya (sezon indirimi) süreçlerinin ve aktivitelerin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (kampanyalara ilişkin SMS bilgilendirmesi, yeni ürünlerin e-bülten ile tanıtılması için e-posta bilgilendirmesi)
 • Pazarlama analiz çalışmaları, ücret politikası ile firma ve ürün bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Müşteri kişisel verilerinden; fiziksel mekan güvenliği (mağaza içi kamera kayıtları) ve görsel/işitsel kayıtlar (mağaza içi kamera kayıtları), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle alınmaktadır. Bu veri kategorileri:

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve fiziksel mekân ve taşınır güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca web siteyi ziyaret eden siz değerli ziyaretçilerimizden işlem güvenliği verisi (IP adresi, giriş-çıkış loğları, çerez kayıtları) kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Granito Rino’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle alınmaktadır. Bu veri kategorileri;

 • Web sitesi ziyaretçisi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir

Granito Rino, müşterilerinin yukarıdaki listelenen kişisel verilerini, yine yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. Granito Rino, veri işleme politikası olarak veri minimizasyonunu benimsediğinden, işlenmesinde hukuken veya meşru menfaat kapsamında gereklilik bulunmayan hiçbir veriyi toplamamaya ve işlememeye özen göstermektedir.
 

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

 

a) Yurtiçine Aktarım

Granito Rino, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Hukuk danışmanları, mali danışmanları, vergi danışmanları
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler. 

b) Yurtdışına Aktarım

Granito Rino, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işbu Aydınlatma Metni kapsamında aldığı ve işlediği kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

c) İlgili Kişinin Hakları

Granito Rino tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Granito Rino sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren ve Granito Rino tarafından internet sitesinde (https://rino.com.tr/) sunulan başvuru formu İstanbul Caddesi 84, İskitler, Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@rino.com.tr e-posta adresi veya +90 (312) 341 52 00 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Granito Rino 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Granito Rino; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
Granito Rino; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5) SONUÇ

Granito Rino tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek MGÜ tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Granito Rino, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.